وی اس تی باز

تنظیم کننده

فرق آهنگساز و تنظیم کننده آهنگ چیست؟

آهنگسازی چیست؟ و به چه کسی آهنگساز می‌گویند؟   قبل از آنکه به پرسش فرق آهنگسازی و تنظیم آهنگ چیست؟…